Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden om het document op te slaan en te printen.

VOORWAARDEN TOT STALLING VAN CARAVANS, VOUWWAGENS EN SOORTGELIJKE OBJECTEN BIJ STALLINGBEDRIJF KUYVENHOVEN BV.

DEFINITIES

art.1.: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. jaarstalling: stallingsperiode die ingaat bij maand van binnenkomst van de caravan en na 12 maanden eindigt.
b. winterstalling: stallingsperiode van 1 oktober tot 1 mei.
c. stallinghouder: degene die het bedrijf uitoefent.
d. staller: degene die de caravan of het soortgelijke object stalt.
e. caravan: caravan, vouwwagen of soortgelijk object waarvoor men stalling verlangt.
f. handlingskosten: kosten om de caravans in of uit de stalling te rijden, zie hiervoor art. 4 lid 3.

INHOUD OVEREENKOMST

art. 2. lid 1.: De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van een bepaalde tijd waarin de stallinghouder zorgt voor de bewaring en stalling van de caravan op eigen terrein. Dit kan naar keuze van de staller zowel binnen als buiten.
lid 2.: In geval van jaarstalling wordt de overeenkomst na afloop van de periode automatisch met een jaar verlengd, behoudens wederopzegging overeenkomstig artikel 7.
lid 3.: In geval van winterstalling loopt de periode van 1 oktober tot 1 mei. Indien de caravan buiten deze periode aanwezig is, wordt lid 2 van toepassing. Zonder opzegging wordt deze overeenkomst aan het eind van de periode automatisch met een periode verlengd.
art. 3. lid 1.: Indien de staller de caravan tussentijds verkoopt of uit de stalling haalt, loopt de stallingsperiode door
en blijft hij de volledige prijs verschuldigd.
lid 2.: In geval van verkoop van de caravan door de staller gedurende de stallingsperiode, is deze verplicht de
stallingshouder hiervan op de hoogte te stellen.
lid 3.: Voor verkoop op het terrein van de stallinghouder is toestemming vereist.
lid 4.: De stallinghouder kan in overleg met de nieuwe eigenaar de staller aanvaarden.
art. 4. lid 1.: Indien men over de caravan wil beschikken moet dit minstens 24 uur van tevoren aan de stallinghouder worden gemeld.
lid 2.: De periode november t/m februari in principe gesloten, danwel alleen op afspraak geopend.
lid 3.: Gedurende de maanden november, december, januari en februari kan men dus niet over de caravan beschikken tenzij hierover voor 1 oktober met de stallinghouder afspraken zijn gemaakt. Is dit niet het geval dan is de stallinghouder niet verplicht de caravan ter beschikking te stellen of worden handlingskosten in rekening gebracht.

DE PRIJS

art. 5. lid 1.: De prijzen voor stalling van caravans worden door de stallinghouder vastgesteld, en zijn gebaseerd op
de opbouwlengte en breedte. Zij dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
lid 2.: Accessoires op de dissels of aan de caravan die de handling bemoeilijken en/of de opbouw vergroten
kunnen de stallingsprijs verhogen.
art. 6. De stallinghouder is bevoegd eenmaal per jaar de tarieven te wijzigen.

OPZEGGING

art. 7. Indien men de overeenkomst wil beeindigen moet dit uiterlijk een maand voor het begin van een nieuwe
periode aan de stallinghouder worden gemeld.

DEUGDELIJKHEID

art. 8. lid 1.: De staller is verplicht de gastanks en andere explosieve, licht ontvlambare of gevaarlijke stoffen
te verwijderen.
lid 2.: In geval van binnenstalling zorgt de stallinghouder voor het in- en uitrijden van de caravan.
lid 3.: De kogeldruk of oplegdruk van de caravan dient minstens 50 kg te zijn om transport in de stalling goed
te doen laten verlopen.
lid 4. Indien de caravan van een koppelingsslot wordt voorzien, dan dient deze het mechanisch verplaatsen
van de caravan door de stallinghouder niet te bemoeilijken.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STALLINGHOUDER

art. 9. lid 1.: De stallinghouder is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door brand, storm, diefstal,
vernieling, of lichte schade die eventueel is ontstaan bij uitvoering van werkzaamheden in of bij de
stalling, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de kant van de stallinghouder.
lid 2.: Schade buiten schuld van de stallinghouder ontstaan door gebreken van andere objecten komt niet ten
laste van de stallinghouder.
art. 10. De stallinghouder is, buiten zijn W.A.verzekering, op grond van deze overeenkomst niet
verzekeringsplichtig voor wat betreft de caravans. De staller is zelf voor afdoende verzekering
verantwoordelijk.

INCASSO

art. 11. Indien de stallingsprijs niet tijdig is voldaan, komen de door de stallinghouder in redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten na aanmaning ten laste van de staller.

RETENTIERECHT

art. 12. De stallinghouder is bevoegd de afgifte van de caravan aan de staller op te schorten, totdat deze aan
zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
art. 13. lid 1.: Op de overeenkomst onder deze voorwaarden, is het Nederlandse Recht van toepassing.
lid 2.: Als er sprake is van een geschil, is de rechter te Utrecht bevoegd.
art. 14. Betrokken partijen gedragen zich jegens elkaar te goeder trouw en zullen tussen hun ontstane conflicten
door middel van redelijk overleg trachten op te lossen.

Schenkt U extra aandacht aan:

  • art. 4 lid 3
  • art. 8 lid 1
  • art. 8 lid 3
  • art. 10

st. vw. kuy / 01-2007/3

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt